Ai có thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Tổ chức công đoàn?

Xử lý thế nào nếu người được bảo hiểm đang trong quá trình điều trị mà Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn hoặc đang trong thời gian chờ cấp thẻ mới
19 August, 2017
Miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc diện di chuyển nội bộ?
19 August, 2017

Ai có thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Tổ chức công đoàn?

Ai có thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Tổ chức công đoàn?

Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/3/2017 quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.
Cụ thể:
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có thẩm quyền xử lý hoặc uỷ quyền cho Uỷ ban thường vụ Công đoàn xử lý kỷ luật thành viên Ban Chấp hành Công đoàn
Ủy ban thường vụ công đoàn sẽ xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn và nhân viên công đoàn.

Theo Luật sư Nguyen Huyen My Giám Đốc Legal Direct