CHO THUÊ DOANH NGHIỆP
26 September, 2017
CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH
26 September, 2017

BÁN DOANH NGHIỆP

  Chủ DNTN có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.
Sau khi bán doanh nghiệp, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.
Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.
Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ DNTN theo quy định