22 June, 2017

Đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, hợp đồng, con nuôi, lao động…

* Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán các Hợp đồng dân sự như hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán ô tô […]