22 August, 2017
slide-lawyer-2

AI LÀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

AI LÀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN? Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ […]
22 August, 2017
slide-lawyer-2

Công ty cổ phần được hiểu như thế nào?

Công ty cổ phần được hiểu như thế nào? CTCP là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, […]
21 August, 2017
slide-lawyer-2

Những thông tin cơ bản cần tìm hiểu trước khi thành lập doanh nghiệp?

Những thông tin cơ bản cần tìm hiểu trước khi thành lập doanh nghiệp? Thành lập doanh nghiệp là bước khởi đầu, tạo lập công cụ […]
19 August, 2017
slide-lawyer-2

Miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc diện di chuyển nội bộ?

Miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc diện di chuyển nội bộ?  Điều kiện: Di chuyển nội bộ của doanh nghiệp thuộc […]
19 August, 2017
slide-lawyer-2

Ai có thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Tổ chức công đoàn?

Ai có thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Tổ chức công đoàn? Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/3/2017 quy định về thẩm quyền xử lý […]
19 August, 2017
slide-lawyer-2

Xử lý thế nào nếu người được bảo hiểm đang trong quá trình điều trị mà Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn hoặc đang trong thời gian chờ cấp thẻ mới

Xử lý thế nào nếu người được bảo hiểm đang trong quá trình điều trị mà Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn hoặc đang trong […]