23 August, 2017

KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC/TỔNG GĐ, BAN KIỂM SOÁT?

KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC/TỔNG GĐ, […]
22 August, 2017

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN?

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN? CTCP có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo […]
22 August, 2017

AI LÀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

AI LÀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN? Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ […]
22 August, 2017

Công ty cổ phần được hiểu như thế nào?

Công ty cổ phần được hiểu như thế nào? CTCP là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, […]
21 August, 2017

Những thông tin cơ bản cần tìm hiểu trước khi thành lập doanh nghiệp?

Những thông tin cơ bản cần tìm hiểu trước khi thành lập doanh nghiệp? Thành lập doanh nghiệp là bước khởi đầu, tạo lập công cụ […]
19 August, 2017

Miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc diện di chuyển nội bộ?

Miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc diện di chuyển nội bộ?  Điều kiện: Di chuyển nội bộ của doanh nghiệp thuộc […]