19 August, 2017
slide-lawyer-2

Ai có thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Tổ chức công đoàn?

Ai có thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Tổ chức công đoàn? Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/3/2017 quy định về thẩm quyền xử lý […]
19 August, 2017
slide-lawyer-2

Xử lý thế nào nếu người được bảo hiểm đang trong quá trình điều trị mà Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn hoặc đang trong thời gian chờ cấp thẻ mới

Xử lý thế nào nếu người được bảo hiểm đang trong quá trình điều trị mà Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn hoặc đang trong […]
19 August, 2017
slide-lawyer-2

Nghị định 174

Nghị định 174 ban hành ngày 30/12/2016 của Chính phủ có hiệu kể từ 01/01/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán […]
19 August, 2017
thue

Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết?

Nghị định Số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Nghị định […]