19 August, 2017

Ai có thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Tổ chức công đoàn?

Ai có thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Tổ chức công đoàn? Quyết định số 493/QĐ-TLĐ ngày 09/3/2017 quy định về thẩm quyền xử lý […]
19 August, 2017

Xử lý thế nào nếu người được bảo hiểm đang trong quá trình điều trị mà Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn hoặc đang trong thời gian chờ cấp thẻ mới

Xử lý thế nào nếu người được bảo hiểm đang trong quá trình điều trị mà Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn hoặc đang trong […]
19 August, 2017

Nghị định 174

Nghị định 174 ban hành ngày 30/12/2016 của Chính phủ có hiệu kể từ 01/01/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán […]
19 August, 2017

Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết?

Nghị định Số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Nghị định […]