19 August, 2017
slide-lawyer-2

Nghị định 174

Nghị định 174 ban hành ngày 30/12/2016 của Chính phủ có hiệu kể từ 01/01/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán […]
19 August, 2017
thue

Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết?

Nghị định Số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Nghị định […]