CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

BÁN DOANH NGHIỆP
26 September, 2017
PHÂN BIỆT DNTN VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ THẾ NÀO?
28 September, 2017

CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

DNTN có thể chuyển đổi thành Công ty TNHH theo quyết định của chủ DNTN nếu đủ các điều kiện sau đây:
Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Doanh nghiệp;
Chủ DNTN phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên);
Chủ DNTN cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
Chủ DNTN có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
Chủ DNTN cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN.