MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN?

AI LÀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?
22 August, 2017
KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC/TỔNG GĐ, BAN KIỂM SOÁT?
23 August, 2017

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN?

MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN?

CTCP có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau:

MÔ HÌNH 1

Bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và Giám đốc/Tổng GĐ.

hoi-dong-co-dong

Lưu ý:  Trường hợp CTCP có dưới 11 CĐ và các CĐ là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số CP của công ty thì không bắt buộc phải có BKS.

MÔ HÌNH 2:
Bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và
Giám đốc/Tổng GĐ.

hoi-dong-co-dong-2

Lưu ý: Ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.