MỘT SỐ LƯU Ý VỀ VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
15 September, 2017
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói
17 September, 2017

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 • Vốn đầu tư của chủ DNTN do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ DNTN có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng
  số vốn đầu tư.
 • Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh
  nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của
  pháp luật.
 • Trong quá trình hoạt động, chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh
  doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ
  vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ DNTN chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan ĐKKD.