PHÂN BIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ THẾ NÀO?

CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?
25 August, 2017
ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT?
25 August, 2017

PHÂN BIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ THẾ NÀO?

PHÂN BIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ THẾ NÀO?

ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG

Thành viên và CĐ có thể là tổ chức hoặc cá nhân
Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tài sản của công ty tách bạch với tài sản của cổ đông và thành viên
Không hạn chế thời gian hoạt động
Được chuyển đổi từ CTCP thành công ty TNHH và ngược lại
Cổ đông/ thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp
trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

ĐIỂM KHÁC BIỆT
Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 không giới
hạn số lượng tối đa
Số lượng thành viên không vượt quá 50 thành
viên
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng CP
của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông
sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và quy định
tại trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và
khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp
Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển
nhượng
theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54
của Luật Doanh nghiệp
Có quyền phát hành chứng khoán để huy
động vốn
Không được quyền phát hành chứng khoán