PHÂN BIỆT DNTN VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH
26 September, 2017
ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT?
28 September, 2017

PHÂN BIỆT DNTN VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  • Không có tư cách pháp nhân
  • Tài sản của chủ sở hữu không tách biệt với tài sản của doanh nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp
  • Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán, cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  • Có tư cách pháp nhân
  • Tài sản của chủ sở hữu tách biệt với tài sản của công ty
  • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty (trường hợp Điều lệ không quy định khác)
  • Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác