TẠI SAO LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP LÀ DNTN?

KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ DNTN?
12 September, 2017
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
15 September, 2017

TẠI SAO LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP LÀ DNTN?

TẠI SAO LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP LÀ DNTN?

So với các loại hình doanh nghiệp khác, DNTN có ưu điểm như sau:
Chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật