Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài Quý I năm 2017
17 August, 2017
Amazon chuẩn bị “tấn công” thị trường Đông Nam Á
17 August, 2017

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2017    

Trong tháng 7 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.677 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và giảm 14,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 8,1 tỷ đồng, giảm 21,3% so với tháng trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 là 93.449 lao động, giảm 11,5% so với tháng trước.

Biểu đồ 1. So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp

So với tháng 6/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 7 trên cả nước là 2.170 doanh nghiệp, tăng 13,0%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.887 doanh nghiệp, tăng 9,1%; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.810 doanh nghiệp, giảm 18,5%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.165 doanh nghiệp, tăng 53,7%. 

Biểu đồ 2. Tỷ lệ số doanh nghiệp quay trở lại, tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng

hoạt động và giải thể trên số doanh nghiệp thành lập mới

Tại biểu đồ 2 cho thấy, so với số doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chiếm 18,6%; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn chiếm 16,2%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể chiếm 32,6% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể chiếm 10,0%.

2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2017

Trong 7 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 90.502 doanh nghiệp, trong đó: có 72.953 doanh nghiệp thành lập mới và 17.549 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2017

– Về tình hình chung:    

Trong 7 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 72.953 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 690.738 tỷ đồng, tăng 13,8% về số doanh nghiệp và tăng 39,0% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng qua là 1.670.465tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 690.738 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 979.727 tỷ đồng với 21.383 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2017 đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng qua là 720.772 lao động, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

– Theo loại hình doanh nghiệp:

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, thì trong 7 tháng đầu năm công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 25,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 7,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên là 5,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty hợp danh là 4,3 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Bảng 1. Số doanh nghiệp, vốn, lao động đăng ký thành lập mới theo loại hình

– Theo vùng lãnh thổ:

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2017 phân theo vùng lãnh thổ tại Bảng 2 cho thấy:

+ Tất cả các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: Trung du và miền núi phía Bắc có 3.099 doanh nghiệp, tăng 26,5%; Tây Nguyên có 1.866 doanh nghiệp, tăng 21,3%; Đồng bằng Sông Hồng có 22.301 doanh nghiệp, tăng 15,4%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 5.175 doanh nghiệp, tăng 14,1%; Đông Nam Bộ có 30.579 doanh nghiệp, tăng 11,9% và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 9.933 doanh nghiệp, tăng 10,9%.

+ Hầu hết các vùng đều có số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 88.047 tỷ đồng, tăng 73,2%; Đông Nam Bộ đăng ký 349.394 tỷ đồng, tăng 58,3%; Tây Nguyên đăng ký 14.643 tỷ đồng, tăng 41,2%; Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 33.113 tỷ đồng, tăng 34,7% và Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 167.121 doanh nghiệp, tăng 15,0%; duy nhất, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký là 38.420 tỷ đồng, giảm 14,9%.

Bảng 3. Tình hình lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới theo vùng lãnh thổ

 

Thống kê tỷ lệ lao động tại Bảng 3 cho thấy chỉ có 2 khu vực có tỷ lệ lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng trong 7 tháng qua so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khu vực Trung du và miền núi phía Bắc tăng 61,3% (68.891 lao động) và khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tăng 4,8% (115.064 doanh nghiệp). Ngược lại, Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 87.805 lao động, giảm 23,5%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 226.529 lao động, giảm 9,6%; Tây Nguyên đăng ký 15.304 lao động, giảm 5,1% và Đông Nam Bộ đăng ký 207.179 lao động, giảm 1,5%.

– Theo lĩnh vực hoạt động:

Bảng 4. Tình hình doanh nghiệp và vốn đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2017 phân theo lĩnh vực hoạt động tại Bảng 4 cho thấy:

+ Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 2.706 doanh nghiệp, tăng 68,0%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 812 doanh nghiệp, tăng 31,8%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 385 doanh nghiệp, cũng tăng 31,8%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.886 doanh nghiệp, tăng 29,2%;… duy nhất, lĩnh vực Vận tải kho bãi đăng ký 3.563 doanh nghiệp, giảm 6,1%.

+ Tỷ lệ vốn đăng ký cho thấy có 4 ngành giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khai khoáng đăng ký 6.994 tỷ đồng, giảm 64,6%; Thông tin và truyền thông đăng ký 14.452 tỷ đồng, giảm 12,6%; Vận tải kho bãi đăng ký18.224 tỷ đồng, giảm 8,7% và Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 11.791 tỷ đồng, giảm 8,4%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Bảng 5. Tình hình lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Trong 7 tháng đầu năm 2017, một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ số lao động gia nhập thị trường tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm có: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 4.801 lao động, tăng 48,5%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 6.469 lao động, tăng 34,8%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 12.544 lao động, tăng 26,6%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 40.913 lao động, tăng 25,8%;… Các ngành còn lại đều có tỷ lệ lao động đăng ký giảm so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Nguyễn Thu Hà – Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/NewsandUpdates/tabid/91/ArticleID/3030/T%C3%8CNH-H%C3%8CNH-CHUNG-V%E1%BB%80-%C4%90%C4%82NG-K%C3%9D-DOANH-NGHI%E1%BB%86P-TH%C3%81NG-7-V%C3%80-7-TH%C3%81NG-%C4%90%E1%BA%A6U-N%C4%82M-2017.aspx