Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và dân sự

Mua bán hàng hóa và dịch vụ với đối tác nước ngoài
22 June, 2017
Tư vấn luật thuế và các thủ tục liên quan đến thuế
22 June, 2017

Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và dân sự

* Tham gia đàm phán, thương lượng giải quyết tranh chấp với bên thứ ba;

* Tham gia với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giam/giữ, bị can, bị cáo; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự ở tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng;

*  Tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án kinh tế, dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình…ở tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng;

* Đại diện theo ủy quyền cho đương sự trong các vụ việc/ án kinh tế, dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình…;

* Tư vấn các vấn đề pháp lý về thi hành án dân sự. Hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện quyết định của Tòa, phán quyết của Trọng tài và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.

Pennsylvania report examines the academic writing service state’s online charter schools,