Tư vấn pháp lý về dân sự bao gồm: đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, hợp đồng, con nuôi, lao động…

Đầu tư trong nước – Đầu tư nước ngoài
22 June, 2017
Đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, hợp đồng, con nuôi, lao động…
22 June, 2017

Tư vấn pháp lý về dân sự bao gồm: đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, hợp đồng, con nuôi, lao động…

* Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán các Hợp đồng dân sự như hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán ô tô và các tài sản khác;

* Tư vấn về thừa kế, di sản, diện/hàng thừa kế, phân chia thừa kế;

* Tư vấn các điều kiện nhận nuôi con nuôi;

* Tư vấn các vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình:

– Tư vấn điều kiện kết hôn;

– Tư vấn về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;

– Tư vấn về quyền tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân;

– Tư vấn ly hôn;

– Tư vấn các điều kiện nuôi con khi ly hôn.

* Cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực lao động cho các tổ chức/cá nhân với những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tư vấn các quy định pháp luật về tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các quy định liên quan đến các đối tượng lao động đặc thù;

– Tư vấn soạn thảo các loại văn bản trong lĩnh vực lao động như: hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, cam kết bảo mật, cam kết đào tạo, quy tắc ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp…;

– Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể;

– Tư vấn xử lý kỷ luật người lao động và trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại.

In any event, she reasons, the development of national standards and tests is a project for the next decade, and should be custom thesis outside partisan interests or control.