TƯ VẤN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1, Tư vấn về nhãn hiệu hàng hoá, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ra quốc tế;
- Tra cứu nhãn hiệu hàng hoá, tư vấn về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam;
- Tư vấn, thực hiện các thủ tục khiếu nại và kiện ra tòa các vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
- Thiết kế Logo công ty, thực hiện tư vấn và làm các thủ tục bảo hộ Logo của doanh nghiệp tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

2, Sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp
- Tư vấn đăng ký bảo hộ bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp; thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và ra quốc tế;
- Tra cứu bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp, tư vấn khả năng bảo hộ tại Việt Nam;
- Gia hạn hiệu lực, sửa đổi, bổ sung các bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghệ.

3, Quyền tác giả
- Đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với các thể loại tác phẩm tại Việt Nam
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam
- Giám sát, điều tra và phát hiện các trường hợp vi phạm quyền tác giả, thực hiện các thủ tục cần thiết
- Tư vấn và tham gia xử lý các trường hợp vi phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật

4, Chuyển giao công nghệ
- Tư vấn về nguồn thiết bị và công nghệ, chất lượng, các thủ tục và yêu cầu nhằm đạt được các phê chuẩn liên quan của Nhà nước
- Tư vấn về các vấn đề liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ và trợ giúp kỹ thuật từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài
- Tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ
- Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin đăng ký / phê chuẩn hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng trợ giúp kỹ thuật

5, Giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm quyền
- Thực thi và xử lý những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
- Giám sát, điều tra, phát hiện các trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa, bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, tham gia xử lý các trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật
- Hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xử lý các trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Does legit essay services lifestyle affect clothes people wear.