Luật

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
 1 67/2014/QH13  26/11/2014 Luật Đầu tư 67/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)

Chi tiết văn bản                         Tải về

2   68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)

Chi tiết văn bản                         Tải về

Nghị định
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
 

1

 

96/2015/NĐ-CP

 

14/09/2015

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

                                                                        Tải về

 

2

 

118/2015/NĐ-CP

 

14/09/2015

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

                                                                        Tải về

 

3

 

78/2015/NĐ-CP

 

14/09/2015

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

                                                                        Tải về

 4  155/2013/NĐ-CP
(thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP)
 11/11/2013 Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

                                     Chi tiết văn bản            Tải về

Thông tư

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
 

1

 

215/2016/TT-BTC

 

10/11/2016

Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 

Sửa đổi, bổ sung, thay thế các Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Thông tư số 106/2013/TT-BTC.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/1/2017

 

                                     Chi tiết văn bản            Tải về

 

2

 

20/2015/TT-BKHĐT

 

01/12/2015

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

                                     Chi tiết văn bản            Tải về

 

3

 

80/2012/TT-BTC

 

22/05/2012

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

                                     Chi tiết văn bản            Tải về

Quyết định
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
 

1

 

10/2007/QĐ-TTg

 

23/01/2007

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

                                     Chi tiết văn bản            Tải về

 

2

 

337/QĐ-BKH

 

10/04/2007

Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

                                     Chi tiết văn bản            Tải về

 

 

3

 

 

1655/QĐ-BKHĐT

 

 

02/11/2011

Quyết định số 1655/QĐ-BKHĐT ngày 02/11/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

                                     Chi tiết văn bản            Tải về

 

 

4

 

 

1852/QĐ-BKHĐT

 

 

28/12/2012

Quyết định số 1852/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia

                                     Chi tiết văn bản            Tải về

 

 

5

 

 

543/QĐ-BKHĐT

 

 

02/05/2013

Quyết định số 543/QĐ-BKHĐT ngày 02/05/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

                                     Chi tiết văn bản            Tải về

It’s fun when the reader homework help goes aha, but you always worry that the reader will only get one meaning, arbitrarially dismiss the other, and decide your writing is stupid.