Bãi bỏ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật

Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Quốc hội thông qua Luật số: 08/2022/QH15 về kinh doanh bảo hiểm (Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022). Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

Theo khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, một số loại bảo hiểm bắt buộc đã được bãi bỏ so với Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, trong đó có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2023 hoạt động tư vấn pháp luật sẽ không cần phải mua bảo hiểm bắt buộc.