AI LÀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

AI LÀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?
Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần.

Lưu ý:
CTCP mới thành lập phải có ít nhất 03 CĐ sáng lập; CTCP được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ Công ty TNHH hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ CTCP khác không nhất thiết phải có CĐ sáng lập.

• Các CĐ sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số CP phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

• Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, CĐ sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng CP của mình cho CĐ sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng CP phổ thông của mình cho người không phải là CĐ sáng lập nếu được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trường hợp này, CĐ dự định chuyển nhượng CP không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các CP đó.