Miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc diện di chuyển nội bộ?

Miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc diện di chuyển nội bộ? Điều kiện: Di chuyển nội bộ của doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO

Đối với Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia thỏa mãn những điều kiện sau:

Doanh nghiệp nước ngoài có hiện diện thương mại tại Việt Nam;
Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi những dịch vụ quy định tại Phụ lục I của Thông tư 35/2016/TT-BCT;
Đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi di chuyển sang làm việc tại hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam.
Đối với chuyên gia kĩ thuật nước ngoài cần thỏa mãn những điều kiện sau:

Doanh nghiệp nước ngoài có hiện diện thương mại tại Việt Nam;
Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi những dịch vụ quy định tại Phụ lục II của Thông tư 35/2016/TT-BCT;
Đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi di chuyển sang làm việc tại hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam.
Căn cứ pháp lý: Thông tư 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 có hiệu từ kể từ ngày 10/02/2017

Theo Luật sư Nguyen Huyen My Giám Đốc Legal Direct