Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng những cách nào?

CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ THỂ HUY ĐỘNG VỐN BẰNG NHỮNG CÁCH NÀO?

VIỆC HUY ĐỘNG VỐN TRONG CTCP THÔNG QUA PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CÁC LOẠI LÀ MỘT ĐIỂM ƯU VIỆT CƠ BẢN CỦA LOẠI HÌNH CTCP SO VỚI CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH KHÁC. LUẬT DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH HAI HÌNH THỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN CỦA CTCP LÀ: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU.

1. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
Phát hành cổ phiếu khi thành lập công ty Khi thành lập, CTCP phải huy động vốn góp của các CĐ. Các CĐ sáng lập phải thực hiện nguyên tắc nhất trí về số lượng CP, loại CP dự kiến chào bán. Các nội dung này được ghi trong Điều lệ công ty.
• Các CĐ sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số CP phổ thông được quyền phát hành tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
• Không được rút vốn đã góp bằng CP phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại CP.
• Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các CĐ phải thanh toán đủ số CP đã đăng ký mua.
• Nếu sau thời hạn quy định có CĐ chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số CP đã đăng ký mua, thì:
– CĐ chưa thanh toán số CP đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là CĐ của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua CP đó cho người khác.
– CĐ chỉ thanh toán một phần số CP đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số CP đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số CP chưa thanh toán cho người khác
– Số CP chưa thanh toán được coi là CP chưa bán và HĐQT được quyền bán

– Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số CP đã được thanh toán đủ và thay đổi CĐ sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số CP đã đăng ký mua

Phát hành cổ phiếu trong quá trình hoạt động
CTCP thực hiện việc chào bán cổ phần theo một trong các phương thức sau:

• Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả internet
• Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
• Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định
• Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư đã được xác định

Để chào bán CP, CTCP phải thực hiện đầy đủ các quy định sau:

• Hồ sơ, trình tự, thủ tục và điều kiện chào bán CP thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật về chứng khoán
• CP được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và thông tin người mua được ghi vào sổ đăng ký CĐ. Người mua trở thành CĐ của công ty
• Trường hợp công ty phát hành thêm CP phổ thông và chào bán số CP đó cho tất cả CĐ phổ thông theo tỷ lệ CP hiện có của họ thì công ty phải thông báo bằng văn bản đến các CĐ kèm theo mẫu phiếu đăng ký mua do công ty phát hành

2. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU:

CTCP có thể phát hành trái phiếu để vay vốn trung hạn và dài hạn khi nhu cầu về vốn kinh doanh vượt quá khả
năng tài chính của các CĐ. CTCP có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trái phiếu có một số đặc điểm cơ bản sau:

• Có thời gian đáo hạn. Khi đến thời gian đáo hạn, người chủ sở hữu trái phiếu được hoàn trả khoản vay gốc (hoặc giá danh nghĩa)
• Có lợi tức cố định, tiền lãi phải trả cho chủ sở hữu không phụ thuộc vào mức lợi nhuận của công ty

• Người sở hữu trái phiếu không có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề của công ty
• Trái phiếu cho phép chủ sở hữu quyền ưu tiên về phân chia lợi nhuận cũng như tài sản trong trường hợp giải thể hoặc phá sản
• Trái phiếu có thể tự do chuyển nhượng trên thị trường chứng khoán

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
• Cổ phiếu là chứng chỉ do CTCP phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số CP của công ty đó

• CTCP có cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi
• CP phổ thông là loại CP bắt buộc khi thành lập CTCP
• CP ưu đãi bao gồm các loại:

– CP ưu đãi biểu quyết
– CP ưu đãi cổ tức
– CP ưu đãi hoàn lại
– CP ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định

• CP phổ thông không thể chuyển thành CP ưu đãi. CP ưu đãi có thể chuyển thành CPphổ thông theo quyết định của ĐHĐCĐ.
• CP được quyền chào bán là tổng số CP các loại mà ĐHĐCĐ quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số CP được quyền chào bán tại thời điểm ĐKDN là tổng số CP các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm CP đã được đăng ký mua và CP chưa được đăng ký mua.
• CP đã bán là số CP được quyền chào bán đã được các CĐ thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, CP đã bán là tổng số CP các loại đã được đăng ký mua.
• CP chưa bán là CP được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, CP chưa bán là tổng số CP mà chưa được các CĐ đăng ký mua.
• Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá số CP đã bán các loại. Tại thời điểm đăng ký thành lập, vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá CP các loại đã đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
• Sổ đăng ký CĐ: CTCP phải lập và lưu giữ sổ đăng ký CĐ từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký CĐ có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này
• Phát hành cổ phiếu là việc chào bán CP của CTCP cho nhà đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu về vốn của công ty. Việc phát hành cổ phiếu có thể diễn ra nhiều lần và được chia thành các trường hợp: phát hành cổ phiếu lần đầu để huy động vốn thành lập công ty và phát hành cổ phiếu trong quá trình hoạt động của công ty.
• Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành
• Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty phát hành theo điều kiện đã quy định trước
• Trừ khi Điều lệ có quy định khác, HĐQT có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo kèm theo tài liệu và hồ sơ
giải trình quyết định của ĐHQT về việc phát hành trái phiếu

Theo Legal Direct