Các quyền cơ bản của cổ đông trong công ty cổ phần?

CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

CĐ PHỔ THÔNG CĐ ƯU ĐÃI BIỂU QUYẾT CĐ ƯU ĐÃI CỔ TỨC VÀ CĐ ƯU
ĐÃI HOÀN LẠI
Quyền biểu quyết: tương ứng với
số CP sở hữu để quyết định các
vấn đề quan trọng của công ty
trong kỳ họp ĐHĐCĐ. Mỗi CP phổ
thông có một phiếu biểu quyết.
CĐ hoặc nhóm CĐ sở hữu từ
10% tổng số CP phổ thông trở
lên trong thời hạn liên tục ít
nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ
khác nhỏ hơn quy định tại Điều
lệ công ty có quyền đề cử người
vào HĐQT, BKS.
CĐ ưu đãi biểu quyết có quyền
biểu quyết với số phiếu biểu
quyết nhiều hơn so với CP phổ
thông.
Số phiếu biểu quyết của một
CP ưu đãi biểu quyết do Điều lệ
công ty quy định.
CĐ ưu đãi không có quyền biểu
quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử
người vào HĐQT, BKS.
Quyền được tự do chuyển
nhượng CP cho CĐ khác hoặc
cho người khác (trừ các trường
hợp quy định tại khoản 3 Điều
119 và khoản 1 Điều 126 của
Luật Doanh nghiệp).
Không có quyền chuyển nhượng
CP ưu đãi biểu quyết cho người
khác.
CP ưu đãi có thể chuyển đổi thành
CP phổ thông theo Nghị quyết
của Đại hội đồng CĐ.
Quyền được nhận cổ tức theo quyết định của ĐHĐCĐ Nhận ưu đãi cổ tức hoặc ưu đãi
hoàn lại theo điều kiện đã ghi tại
cổ phiếu
Quyền được nhận một phần tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản sau khi công ty đã thanh toán hết các
khoản nợ
Quyền được ưu tiên mua CP mới chào bán tương ứng với tỷ lệ CP sở hữu
Quyền được cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

Theo Legal Direct