Công ty cổ phần được hiểu như thế nào?

Công ty cổ phần được hiểu như thế nào?

CTCP là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân
kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong đó:

• Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần (CP);
• CĐ sở hữu CP có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng CĐ tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
• CĐ chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
• CĐ có quyền tự do chuyển nhượng CP của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 là khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp;
• CTCP có quyền phát hành CP các loại để huy động vốn.

Theo Legal Direct