Xử lý thế nào nếu người được bảo hiểm đang trong quá trình điều trị mà Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn hoặc đang trong thời gian chờ cấp thẻ mới

Xử lý thế nào nếu người được bảo hiểm đang trong quá trình điều trị mà Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn hoặc đang trong thời gian chờ cấp thẻ mới ?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có những hướng dẫn cho các cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, theo đó.

Người được bảo hiểm vẫn tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong quá trình điều trị;
Sử dụng giấy hẹn trả thẻ bảo hiểm y tế để hưởng quyền lợi trong quá trình chờ cấp thẻ bảo hiểm y tế mới.
Chi tiết tại Công văn Số 5276/BHXH-CSYT ngày 28/12/2016

Theo Luật sư Nguyen Huyen My Giám Đốc Legal Direct