Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết?

Nghị định Số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định có hiệu lực kể từ 1/05/2017quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế

Theo đó, giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế không được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ, bao gồm chi phí thanh toán cho bên liên kết mà:

Không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào liên quan đến ngành nghề, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế;

Có thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên và chức năng sản xuất, kinh doanh không tương xứng với giá trị giao dịch mà bên liên kết nhận được từ người nộp thuế;

Không có quyền hay trách nhiệm liên quan đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế;

Là đối tượng cư trú của một nước hoặc vùng lãnh thổ không thu thuế thu nhập doanh nghiệp, không góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế;

Một số loại chi phí dịch vụ phát sinh từ các dịch vụ được cung cấp, không trực tiếp tạo ra lợi ích và giá trị cho người nộp thuế (chi tiết tại điểm b, khoản 2, điều 8 nghị định này);

Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế với thuế thu nhập doanh nghiệp vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Theo Luật sư Nguyen Huyen My Giám Đốc Legal Direct