Các loại cổ đông trong công ty cổ phần?

ÁC LOẠI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

CTCP LÀ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP BAO GỒM NHIỀU CHỦ SỞ HỮU, TRONG ĐÓ, MỖI CHỦ SỞ HỮU CÓ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI PHẦN VỐN GÓP VÀO DOANH NGHIỆP VÀ ĐƯỢC GỌI LÀ “CĐ”. CÁC LOẠI CĐ ĐƯỢC PHÂN BIỆT BẰNG QUYỀN CŨNG NHƯ NGHĨA VỤ GẮN LIỀN VỚI LOẠI CỔ PHIẾU MÀ HỌ SỞ HỮU.

Cổ đông phổ thông: Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.
Cổ đông ưu đãi: Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.
Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây: Cổ phần ưu đãi biểu quyết; Cổ phần ưu đãi cổ tức; Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.