Ai là nguời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần?

AI LÀ NGUỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN?

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP LÀ CÁ NHÂN ĐẠI DIỆN CHO DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP, ĐẠI DIỆN CHO DOANH NGHIỆP VỚI TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN, BỊ ĐƠN, NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRƯỚC PHÁP LUẬT.

Luật Doanh nghiệp cho phép CTCP và công ty TNHH có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.Điều lệ công ty quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

• Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT hoặc GĐ hoặc TGĐ là người đại diện theo pháp luật của công ty.
• Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty.
• Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT và GĐ hoặc TGĐ đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

LƯU Ý: Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam